Struktur omkring gårdbiogasanlæg

På baggrund af det nye tilskudsparadigme og forbedrede teknologier kan det være forbundet med gode indtjeningsmuligheder at opgradere biogas, når det er muligt at producere en vis mængde metan og når det samtidig er muligt at tilslutte sig naturgasnettet inden for en overskuelig afstand.

Ovenstående skitse viser et eksempel på en struktur, hvor 3 turn-key biogasanlæg kobles til den samme opgraderingsenhed som efter opgraderingen indfører metan på naturgasnettet.

Turn-key biogas løsningerne fra LEF og samarbejdspartnere kan leveres både til enkelte anlæg og som en serieløsning, hvor hver serie indeholder 2 til 4 biogasanlæg, der forsyner en opgraderingsenhed. Formålet med at lave serieløsninger er at minimere det enkelte anlægs omkostninger – specielt til opgraderingsanlægget.

Biogasanlæggene i serieløsninger står som selvstændige forretningsenheder, der enten kan eje eller forrente en del af opgraderingsanlægget, eller betale en afgift til opgraderingen.

LEF arbejder med etablering af nye biogasanlæg med den overfor beskrevne struktur, men rådgivningen kan også vedrøre omlægning af allerede eksisterende biogasanlæg, der kan forbedre forretningen afgørende ved at indstille el-produktionen og overgå til opgraderingsløsningen. Det kræver typisk en udvidelse og/eller forsyning fra yderligere 1 til 2 biogasanlæg for at opgraderingen bliver rationel.

Turn-key biogasanlæg

Udbygningen af biogasproduktionen i Danmark sker forsat langsomt til trods for regeringens målsætning om at omsætte 50 % af husdyrgødningen til biogas inden 2020. En væsentlig del af problematikken er, at de færreste landmænd kan finde den nødvendige egenkapital. Løsningen er profitable turn-key biogasanlæg med en klart struktureret finansiering. En løsning, der er målrettet landbrug, der forarbejder 25-75.000 ton biomasse i tilknytning til deres produktion. Løsningen udfoldes i lokalt samarbejde mellem 1-5 landmænd og omfatter opgradering af biogas til naturgaskvalitet og afsætning af en hvis mængde metan til naturgasnettet.

Siden vedtagelse af Energiforliget af marts 2012, er der åbnet for øget støtte til biogasproduktion. Der er uddelt anlægstilskud for investeringer i biogasanlæg til cirka 18 danske projekter, hvoraf en del anlæg nu er under opførsel, mens andre ikke har kunnet opnå tilstrækkelig finansiering.

Udbygningen foregår i øjeblikket i to spor. I det første spor etableres biogasprojekter i samarbejde med store gasselskaber som især DONG, Bionaturgas Danmark/ NGF Nature Energy og E.ON. Her etableres store biogasfællesanlæg med 40-90 leverandører og der forarbejdes 300.000-700.000 tons biomasse og produktionen af biogas modsvarer 8-24 mio. m3 metan. Landmandens primære forretningsaspekt er i denne sammenhæng at få en forbedret gødning til rådighed. De store gasselskaber er altid majoritetsejere med ingen eller kun mindre ejerandel til de enkelte landmænd.

I det andet spor planlægger større landbrug eller grupper heraf på op til 5 landmænd at forarbejde 25-75.000 tons biomasse på egne bedrifter eller i et snævert lokalt samarbejde og producerer 1,5-4 mio. m3 metan.

Turn-key biogaskonceptet fra LEF retter sig imod den sidste gruppe af landmænd, der strategisk vælger at have ejerskab og adgang til egne energi- og miljøanlæg og en ny forretningsmulighed ved selv at producere biogas. Samtidigt udfylder konceptet et hul i markedet, fordi ikke alle landmænd vil kunne få adgang til forarbejdning af husdyrgødning på et biogasfællesanlæg på grund af geografiske afstande eller manglende interesse for gødningsforarbejdningen.

Landmændene og lokalsamfundene bliver med denne tilgang aktive miljøagenter i omstillingen til det fossilfri samfund.

En række økonomiske tiltag, ny tilskudsstruktur, og forbedret teknologi har aktualiseret en turn-key løsning for landmændene. Samtidig følger der en række organisatoriske fordele, herunder driftssikkerhed og stabilitet. Endelig gælder det, at der med hensyn til godkendelser og indpasning i en kommunal energiforsyning er klare fordele ved løsningen, som er mere enkle end store komplicerede biogasfællesanlægsprojekter.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef