Langfristet Erhvervs Finansiering giver adgang til erhvervsobligationslignende finansiering for sunde danske virksomheder

Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesidens oplysninger henvender sig udelukkende til professionelle investorer i Danmark, og er alene udarbejdet med henblik på formidling af information om foreningens investeringsbeviser til investorer og andre interesserede. De på hjemmesiden offentliggjorte informationer er ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser.

LEF bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til og genere eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data. Det kan dog ikke udelukkes, at dette kan forekomme, og LEF påtager sig intet ansvar herfor.

Endvidere bestræber LEF sig på at sikre, at hjemmesidens indhold er korrekt og retvisende, og at hjemmesidens nedetid begrænses. LEF påtager sig dog intet ansvar for indholdets rigtighed, hvad enten informationen stammer fra LEF selv eller fra en ekstern kilde, ligesom LEF ikke påtager sig ansvaret for tekniske fejl eller afbrydelser, der medfører at hjemmesiden er utilgængelig. Eventuelle links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerenes orientering, og LEF garanterer ikke for indholdet af og adgangen til disse hjemmesider.

Alle oplysninger samt vurderinger og skøn vedrørende den fremtidige udvikling på værdipapirmarkederne erstatter ikke professionel rådgivning, da de alene er udtryk for foreningens forventning til fremtiden.

LEF opfordrer derfor brugerne af hjemmesiden til altid at søge individuel professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. LEF påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer offentliggjort på denne hjemmeside.

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Historisk data giver ingen sikker indikation af foreningens fremtidige udvikling, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde som følge af bl.a. markeds- og valutaudsving. Især afdelinger der investerer på udenlandske markeder er følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i en afdelings og dermed foreningen værdi. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital kan således ikke garanteres.

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og gengivelse eller videredistribution af hjemmesidens informationer i be- eller ubearbejdet form er derfor ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra LEF.

Der tages forbehold for ændringer i rente- og gebyrsatser, kurser, afkast, skatteforhold samt tryk- og slåfejl m.v.

Hjemmesiden og eventuel brug heraf er underlagt dansk ret, og tvister som udspringer af indholdet på hjemmesiden skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

For yderligere information eller anmodning om korrektion i tilfælde af fejl kontakt venligst LEF på rune@lefas.dk.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef