LEF formidler lån på godt 50 mio. kr. til to vestjyske biogasanlæg

Langfristet ErhvervsFinansiering (”LEF”) har formidlet lån på godt 50 mio. kr. til opførelsen af to biogasanlæg ved Hemmet og Sdr. Vium i Vestjylland. I sammenhæng med biogasanlæggene opføres der et opgraderingsanlæg, som kan rense biogassen for CO. Den rensede biogas indføres på naturgasnettet og bidrager derfor til Danmarks grønne omstilling. De to anlæg skal samlet håndtere ca. 70.000 tons biomasse årligt, som omdannes til godt 8 mio. opgraderet biogas (bionaturgas), der leveres til naturgasnettet. Begge anlæg opføres af Combigas, der har stor erfaring med opførslen af biogasanlæg både i Danmark og udlandet.

Långiverne til de to anlæg består bl.a. af Ringkøbing Landbobank, Handelsbanken, VækstFonden og HMN Naturgas.

Sdr. Vium Bioenergi.
I Sdr. Vium Bioenergi er der tale om opførelsen af et nyt anlæg. Byggeriet er igangsat i april 2016 og gasproduktion forventer at være klar ultimo 2016. Der indgår 5 landmand i ejerkredsen, som hver leverer gylle mm. til anlægget. Efter at gyllen er afgasset i anlægget, leveres den tilbage til landmændene. Den afgassede gylle trænger relativt hurtigere ned i jorden og kan optages bedre af planterne. Dette giver landmændene mulighed for et højere høstudbytte eller en besparelse på kvælstoffet. Denne ”gødningsgevinst” kan potentielt blive flere hundrede tusind kroner årligt.

Hemmet Bioenergi.
Hemmet Bioenergi er er et anlæg, der har eksistereret i en årrække. Indtil nu har anlægget produceret strøm som er solgt til el-nettet. På baggrund af de forbedrede rammevilkår for biogas i Danmark er det eksisterende anlæg nu ombygget og udvidet betragteligt og produktionen er konverteret fra el til biogas. Hemmet Bioenergi ejer det opgraderingsanlæg, som skal håndtere gassen fra begge anlæg, og de køber således den gas som Sdr. Vium Bioenergi ender med at producere.

Biogas i Danmark.
På baggrund af de forbedrede rammevilkår for biogas i Danmark, som blev skabt med energiforliget i 2012– bl.a. via større energisparetilskud samt mulighed for indgåelse af fastprisaftaler omkring den producerede mængde gas – er der skabt basis for, at landmænd kan foretage attraktive investeringer på dette område. Foruden et potentielt høj afkast på investeringen i biogasanlægget, kan landmændene opnå en sidegevinst i form af den ovennævnte gødningsgevinst. De forbedrede rammevilkår har også gjort det mere realistisk at få lånefinansieret en god del af opførselsomkostningerne. Det er som regel en nødvendig forudsætning for, at anlægget skal blive en realitet grundet de svære tider for landbruget, som medfører vanskelig adgang til finansiering og kapital.

Foruden de to ovennævnte anlæg arbejder LEF pt. på at fremskaffe finansiering til en række biogasanlæg med en samlet finansieringssum på + 250 mio. kr. Inden der kan fremsøges finansiering hjælper LEF ejerkredsen med at strukturere projektet på den bedst muligt måde og med en struktur, der er foreneligt med kravene fra långiverne. Dette er med til at sikre den hurtigst mulige proces og attraktive finansieringsvilkår.

Foruden hjælp til fremskaffelse af finansiering på bedst mulige vilkår, hjælper LEF med udarbejdelse og gennemsyn af en lang række dokumenter, som er nødvendige for etableringen af anlægget. Dette inkluderer bl.a. eftersyn af relevante miljøgodkendelser, husdyrsgødningsaftaler, leveringsaftaler om biomasse, gasudbytte og fremskaffelse af gasleverings- og prisaftaler.

Yderligere informationer om de opgaver, som udføres og generel information om biogas i Danmark kan findes på www.lefas.dk/biogas.
Her findes også links til introduktionsvideoer, som nærmere beskriver denne type biogasanlæg

Om Langfristet ErhvervsFinansiering (“LEF”).
LEF formidler langfristet lånefinansiering til virksomheder. Desuden rådgiver og hjælper LEF med fremskaffelse af lånefinansiering og risikovillig kapital i forbindelse med ejerskifte, investeringer, restruktureringer, omlægning af gæld mm.

Finanskrisen har mindsket bankernes udbud af langfristet-og risikovillig lånekapital. Samtidigt er der i Danmark en stor formue hos pensionskasser, energiselskaber, forsikringsselskaber og andre kapitalforvaltere. De lave renter på stats- og realkreditobligationer gør, at disse investorer er på udkig efter alternative investerings- og placeringsmuligheder.

Hos LEF hjælper vi virksomheder med at strukturere projekterne, vurdere på potentialer og muligheder for finansiering, gøre sagerne præsentable og formidle kontakten til relevante investorer.

Kontakt

Rune

Rune Ledgaard Sørensen
+45 3032 5854
rune@lefas.dk
linkedin_viewmyprofile_lef

Lasse Lasse Nielsen
+ 45 25 32 70 90
lasse@lefas.dk linkedin_viewmyprofile_lef